Sformovanie panstva Strečno a jeho vývoj do konca 15. storočia

Strečniansky hrad stojí na začiatku Strečnianskej tiesňavy proti toku Váhu na jeho ľavom brehu na strmej vápencovej skale.[1] V mladšej dobe železnej až staršej dobe rímskej tu bolo sídlisko púchovskej kultúry a v 9. storočí nielen slovanské sídlisko, ale pravdepodobne aj najstaršie osídlenie.[2] Názov Strečna, podľa A. Lombardiniho, možno odvodiť od slova striezť /strážiť, pozorovať, bdieť/ a tyn, alebo tin/ohrada, hrad/ – pôvodne teda Strestin, Stresčin.[3]

Strečno patrilo medzi kráľovské hrady. Hoci prvá písomná zmienka o ňom pochádzala až z roku 1316, s istotou môžme predpokladať, že existoval už v 13. storočí. Jeho prvými držiteľmi boli Balašovci, z ktorých je ako pán Strečna známy Peter, hontiansky župan v roku 1267. Od Balašovcov hrad okupoval Matúš Čák Trenčiansky.[4] Ďalšia listina z roku 1321 spomína Strečno ako mýtne miesto. V tom čase už musel byť Strečniansky hrad hospodársky a strategicky veľmi rozvinutý, a keďže sa nespomína Starý hrad, znamená to, že už vtedy ho svojím významom predstihol. Jeho pôvodne malé majetky sa rozkladali len južne od Váhu v susedstve staršieho hradného panstva Lietava, písomne doloženého v roku 1318. V priebehu 14. storočia postupne okrem významu Strečno od Starohradského panstva získalo aj väčšinu majetkov a územia.[5] V rokoch 1338 – 1369 užívateľom hradu bol Mikuláš Séči.[6] Podľa listiny z roku 1384 boli bratia Mikuláš a Štefán Póšovci /Poscha/ kráľovskými kastelánmi hradu.[7] V už spomínanej listine z roku 1397 daroval Žigmund Strečno spoločne s ďalšími majetkami kališskému vojvodovi Sandzivojovi.[8] Toho v prvom desaťročí 15. storočia vystriedala uhorská kráľovná Barbora a ju zasa po roku 1421 Stanislav Dersffy.[9] V roku 1429 sa hradné panstvá Trenčianskej stolice, okrem iných aj Strečnianske, Starohradské a Bbudatínske dostali do zálohu Mikulášovi z Góry /maď. Gara/.

O prítomnosti husitov v tejto oblasti svedčí listina z roku 1434, ktorou Žigmund nariadil strečnianskemu kastelánovi, aby od obyvateľov Belej, Tepličky a Varína nepožadoval vyššie dane, pretože aj oni utrpeli veľké škody.[10] 11. júna 1439 daroval kráľ Albert Strečno svojej manželke Alžbete.[11] Kráľ jej daroval aj ďalšie panstvá a mestá v Trenčianskej stolici, okrem iného aj Starohradské panstvo, ktoré v tomto období z pôvodne veľkého majetkového komplexu vlastnilo už len dediny Chlmec, Vápenná /Nezbudská/ Lúčka, Krasňany a do toho času písomne nedoložené dediny Stráža, /Dolná/ Tížina, Zástranie a Kotršina Lúčka. K Strečnu patrili Oškedra, Strečno, Snežnica, Teplička nad Váhom, Gbeľany, časť Nededze a ďalšie dediny na ľavom brehu Váhu.

Za neusporiadaných politických pomerov v Uhorsku koncom prvej polovice 15. storočia sa v roku 1442 kráľovské hrady „Strechen et Starygrad“ dostali do zálohu Jánovi Čapkovi zo Sán a v roku 1443 Pongrácovi z Liptovského Mikuláša, ktorý mal s prestávkami Strečno v držbe až do 80. rokov 15. storočia. Od roku 1483 Strečno s tými istými dedinami ako v roku 1439 vlastnil Pavol z Abovskej Kiniže,[12] ktorý bol kapitán Horného Uhorska a majiteľ Lietavy. Po jeho smrti /1494/ sa o svoje práva prihlásili Pongrácovci[13] /v tom čase vlastníci Starého hradu/. Spory o Strečno sa predĺžili takmer o 100 rokov a majitelia oboch hradov viedli vojnu a vzájomne si ničili majetok.[14] Panstvo však udržala Kinižiho vdova Benigna, ktorá sa v roku 1496 vydala za Mareka Myslenoviča z Chorvátska a žila s ním do roku 1509, kedy znova ovdovela.[15] Myslenovič zastával okrem iného i hodnosť kastelána Budínskeho hradu.[16]


[1] KOČIŠ, Jozef: Od Čachtíc po Strečno. 1989, s. 178.

[2] MRVA, Marián: Hrad Strečno. 1. vyd. Levice : Považské múzeum Žilina, 1994. 40 s. ISBN 80-88773-01-6, s. 10.

[3] LOMBARDINI, Alexander: Strečno (V trenčianskej stolici). In: Slovenské pohľady, 1885, roč. 5, s. 3.

[4] KOČIŠ, Jozef: Od Čachtíc po Strečno. 1989, s. 178.

[5] BEŇKO, Ján: Osídlenie severného Slovenska. 1985, s. 18-22.

[6] KOČIŠ, Jozef: Od Čachtíc po Strečno. 1989, s.. 178.

[7] LOMBARDINI, Alexander: Strečno (V trenčianskej stolici). In: Slovenské pohľady, 1885, s. 5.

[8] BEŇKO, Ján: Osídlenie severného Slovenska. 1985, s. 26.

[9] PALKOVIČ, Stanislav: Panstvo Teplička (1662) 1752 – 1912. Inventár. Bytča : Štátny archív v Radvani, 1962., s. 1.

[10] BEŇKO, Ján: Osídlenie severného Slovenska. 1985, s. 27.

[11] LOMBARDINI, Alexander: Strečno (V trenčianskej stolici). In: Slovenské pohľady, 1885, s. 5.

[12] BEŇKO, Ján: Osídlenie severného Slovenska. 1985, s. 29.

[13]PONGRÁC– Pongrácovci boli starým liptovským šľachtickým rodom. Podobne ako liptovský zemania zo Svätého Jána, z Podturne, z Trstian a zo Smrečian si svoj pôvod odvodzovali od českých šlachticov Beucha, Haucha a Polka, ktorí v roku 1230 získali majetky v Liptove. Priamym predkom rodu však bol Vavrincov pravnuk Pongrác I., ktorý v roku 1368 vlastnil Liptovský Svätý Mikuláš a od ktorého rod prevzal meno. Do Trenčianskej stolice sa rod dostal v 15. storočí. Pongrác II. zo Svätého Mikuláša získal v roku 1443 hrady Strečno a Starý hrad. Potomkovia bratov Štefana a Jakuba si podelili majetky a rozdelili rod na dve hlavné línie. /NOVÁK, Jozef: Lexikón erbov šľachty na Slovensku I.. Trenčianska stolica. 2000, s. 184./

[14] MRVA, Marián: Hrad Strečno. 1994, s. 12.

[15] KOČIŠ, Jozef: Od Čachtíc po Strečno. 1989, s. 178.

[16] SASINEK, F. V.: Marek Myslenovič. In: Letopis Matice slovenskej, 1874, roč. XI, č. 35, s. 65.

Obrázok: http://imgfrm.index.hu/imgfrm/1/0/7/2/THM_0005981072.jpg

Strečnianske panstvo do konca 17. storočia

V roku 1508 získal Ján Podmanický od kráľa Vladislava Strečnianske panstvo s obcami Strečno, Teplička, Gbeľany, Lúčka, Rosina, Stráňavy, Tížina, Ilové, Turie, Porúbka, Poluvsie, […]

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *